ZŠ Razová > Vítejte na stránkách ZŠ Razová

PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

 

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

PhDr. Renata Mecnerová

ředitelka školy

Aktuální prezentace školy

Co může ZŠ Razová nabídnout dětem a jejich rodičům? Tady je naše desatero.

 

  1. Velmi úzký a osobní kontakt s každým žákem a jeho rodinou: naše škola má opravdu rodinný a komorní charakter – celkově nízký počet žáků naší školičky nechápeme jako slabinu, ale spíš přednost, všichni se vzájemně známe a ve spolupráci s rodiči vytváříme všem dětem pocit bezpečného výukového i výchovného prostředí, což v dnešní době rozhodně není samozřejmostí.

  2. Promyšlená organizace výuky – ve spojených ročnících i zčásti samostatně: žáci 2. ročníku se ve společné třídě s nastupujícími prvňáčky stávají jejich přirozenými ochránci, třída sedmi žáků 3. ročníku má díky podpoře zřizovatele školy při náročnějších učebních osnovách nadstandardně zajištěnu samostatnou výuku Aj, M a Čj, žáci 5. ročníku si mimo vlastní učební látku v rámci své přípravy na přestup do navazující městské školy v Bruntále průběžně procvičují a upevňují své poznatky při souběžné výuce se 4. ročníkem, všechny děti jsou schopny soustředěné samostatné práce i vzájemné spolupráce apod.

  3. Mimořádná možnost začleňování etické výchovy do výuky 3. – 5. ročníku: naši žáci se 1x týdně prostřednictvím rozhovorů v komunitním kruhu, modelových situací, vlastních zamyšlení apod. přirozeně učí vzájemné komunikaci, důstojnosti vůči sobě samým i pozitivnímu hodnocení druhých, vyjadřování svých pocitů, tvořivosti vlastního myšlení, empatii, asertivitě, pozitivním vzorům jejich chování, pomoci a spolupráci a dalším dovednostem důležitým pro jejich budoucí život. 

  4. Využívání interaktivní tabule a moderních výukových programů v přímé práci žáků s notebookem či PC: naše škola je velmi dobře vybavena moderními učebními pomůckami a výukovými prostředky – žáci je mohou využívat velmi často, bezpečně si je průběžně odzkoušejí a následně je vyučující využívají ke klasifikovanému ověřování znalostí žáků. 

  5. Počítačová učebna k výuce i práci zájmového kroužku PC a redakční rady: od března 2011 do roku 2013 budou v ZŠ v rámci již schváleného projektu „EU peníze pro ZŠ a MŠ Razová“ (přidělena částka přes 450 000 Kč) ve všech třech kmenových třídách navíc vybudovány studijní a pracovní kouty se 2 – 3 PC k přímé práci žáků s výukovými programy a s napojením na internet (k vyhledávání informací k probíranému učivu). 

  6. Žákovská knihovna s čítárnou k výuce literární výchovy: všichni naši žáci mají 1x týdně možnost výpůjčky knih z žákovské knihovny, pro všechny vyučovací hodiny literární výchovy 3. – 5. ročníku jsou využívány moderní interaktivní čítanky – výuka je zaměřena na ověřování čtení s porozuměním, k textům jsou zařazovány otázky a úkoly, ilustrace k vystižení daného příběhu, individuální referáty a literární kvízy o významných spisovatelích apod. – vše k postupnému zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.

  7. Bezplatné zajištění široké nabídky zájmových kroužků: ve školním roce 2010/2011 mají naši žáci možnost pracovat v těchto kroužcích – stolní tenis, sportovní hry, hudební kroužek, umělecký kroužek, práce s PC, konverzace v Aj a redakční kroužek (redakční rada složená ze 7 žáků 2. – 5. ročníku již letos připravila a vydala 1. číslo našeho školního časopisu). Za 120 Kč měsíčně navíc ve škole pracuje taneční kroužek (ve spolupráci se ZUŠ v Krnově).

  8. Nadstandardně rozšířená činnost školní družiny: ŠD velmi výrazně navazuje na práci v ZŠ, její činnost je promyšleně propojena se všemi organizovanými akcemi školy. Službou pro rodiče je prodloužený provoz ŠD 1x týdně (vždy ve středu do 17 hodin) – k možnosti vyřídit si jednání na úřadech, návštěvu lékaře apod. Ranní provoz ŠD je zajištěn denně od 6:55 hodin (v případě individuální potřeby od 6:45 hodin). Součástí odpolední činnosti ŠD je rovněž individuální příprava domácích úkolů žáků pod dohledem paní vychovatelky.

  9. Zajišťování kulturních akcí v obci (v Razové i Leskovci nad Moravicí): žáci naší školy jsou průběžně zapojováni do přípravy kulturních vystoupení pro veřejnost. Jejich prostřednictvím trénují pamětné zvládání textů i správné vyjadřování, zbavují se přílišné trémy, učí se poslouchat a dodržovat pokyny vyučujících, spolupracovat se svými spolužáky, dělat radost druhým apod. 

  10. Plánovaná rekonstrukce budovy ZŠ: ve spolupráci s Obcí Razová (zřizovatelem školy) se již v současné době intenzivně připravuje sloučení MŠ se ZŠ Razová do stávající budovy ZŠ. V rámci tohoto projektu dojde k opravě fasády školy, výměně oken a topných těles, příp. k dalším potřebným technickým opravám ve školní budově (v souladu se schválenými finančními možnostmi obce).