ZŠ Razová > O škole > Projekty školy

Projekt "EU peníze pro ZŠ a MŠ Razová" probíhal od 1. 3. 2011 a byl ukončen k 31. 8. 2013. Zde jsou k dispozici všechny zpracované DUM jednotlivých vyučujících: 

 

Všechny soubory DUM z roku 2012 si lze stáhnout zde (archív ZIP)

Soubory DUM z roku 2013: Sada 1, Sada 2, Sada 3 (archívy ZIP)

 

 

 

Závěrečné hodnocení přínosu projektu „EU peníze pro ZŠ a MŠ Razová“ (říjen 2013):

 

V rámci realizovaného projektu byl splněn všeobecný cíl projektu – proběhla modernizace a inovace výuky v souladu s očekávanými výstupy i stanovenými kompetencemi, které si mají žáci v průběhu vzdělávání osvojit. Rovněž byly splněny specifické cíle projektu – proškolení učitelů, vytvoření didakticky zpracovaných DUM, proběhla modernizace materiálního zázemí školy v oblasti ICT a celkově se díky projektu zvýšila kvalita výuky (inovativní metody a formy práce s žáky).

Vyučující byli proškoleni v oblasti inovativních metod a forem práce s žáky se zaměřením na podporu rozvoje jejich čtenářských dovedností, na metodiku výuky anglického jazyka, rozvíjení dovedností v oblasti ICT, na metodiku výuky matematiky a přírodovědy (v rámci šablon I/3, II/3, III/3, IV/3 a V/3). Byly vytvořeny digitalizované učební materiály určené k přímé práci s žáky ve výuce Čj, čtení a literární výchovy, Aj, matematiky, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, zpracována byla i témata související se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví aj. Všechny tři kmenové učebny byly vybaveny funkčně promyšlenou a účelně dlouhodobě využitelnou technikou k přímé práci s žáky (ICT). Při přípravě a následné realizaci projektu byl během výuky kladen důraz na maximální využívání aktivizačních metod a forem přímé práce s žáky, na výrazný individuální přístup vyučujících k žákům i na jejich vedení ke spolupráci při skupinové práci. V rámci projektu byly zakoupeny rovněž materiály a pomůcky, které přímo ve výuce podporují rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků - zejména při výběru a zpracování informací ze zadávaných textů. Výrazně pozitivní přínos realizovaného projektu byl zahrnut v rámci jeho celkového hodnocení rovněž do Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (projekt ukončen k 31. 8. 2013).  

 

Ve školním roce 2014/2015 byla v ZŠ realizována celoroční pilotáž projektu MŠMT „Pohyb a výživa“ (naše škola byla vybrána jako jedna ze tří škol Moravskoslezského kraje a reprezentovala malotřídní školy). S platností od školního roku 2015/2016 byly všechny pozitivní zkušenosti z uvedené pilotáže zapracovány do Dodatku ŠVP a do Celoročního plánu práce školy a budou s žáky ZŠ průběžně realizovány v rámci plnění učebního plánu (začleňováním do učiva jednotlivých vyučovacích předmětů), ale také do vybraných doplňkových aktivit školy – v rámci Dne pohybu a Dne zdravé výživy, stejně jako do činnosti zájmových kroužků (volnočasových aktivit s žáky).